Γίνε πιστοποιημένη οργάνωση αποστολής

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων και των προτύπων των ευρωπαικών οργάνώσεων που δραστηριοποιούνται στον ανθρωπιστικό τομέα με προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση εθελοντών, υποστηρίζοντάς τους στην πορεία πιστοποίησής τους, ώστε να γίνουν οργανώσεις αποστολής της πρωτοβουλίας EU Aid Volunteers.

Οι οργανώσεις αποστολής είναι υπεύθυνες για την επιλογή, την προετοιμασία, την αποστολή και τη διαχείριση των εθελοντών και μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ.
  • Μη κυβερνητικοί οργανισμοί δημοσίου δικαίου από ένα κράτος μέλος.
  • Διεθνής Ομοσπονδία Εθνικών Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Οι υποψήφιες και συνδεδεμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και οι χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), μπορούν να συμμετάσχουν μόλις υπογραφεί συμφωνία με την ΕΕ που καλύπτει το πρόγραμμα.

Η ActionAid Hellas είναι επίσημα πιστοποιημένη οργάνωση αποστολής στο πλαίσιο της πρωτουβουλίας EU Aid Volunteers από τον Νοέμβριο του 2016.

Διαδικασία πιστοποίησης

Η πιστοποίηση αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για όλες τις οργανώσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία EU Aid Volunteers. Η διαδικασία πιστοποίησης βασίζεται σε τεκμήρια, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τις οποίες οι οργανώσεις πρέπει να έχουν θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες και στη συνέχεια να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για να πιστοποιηθούν ως οργανώσεις αποστολής ή υποδοχής. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι τα πρότυπα εθελοντικής διαχείρισης που καθορίζει η Επιτροπή πληρούνται από όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν.

Στην αυτοαξιολόγηση που βασίζεται στην τεκμηρίωση, η εκάστοτε οργάνωση αποστολής γνωστοποιεί τυχόν κενά και τομείς που χρήζουν βελτίωσης, οι οποίοι ενδέχεται να απαιτούν τεχνική βοήθεια για την επίτευξη της πλήρους συμμόρφωσής της.

Οι αιτήσεις για πιστοποίηση πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιώντας τα υποχρεωτικά έντυπα που διατίθενται από τον ιστότοπο της Εκτελεστικής Υπηρεσίας Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Οι πιστοποιημένες οργανώσεις αποστολής και υποδοχής υποβάλλονται σε επαναπιστοποίηση μετά από τρία έτη από την απόφαση της Επιτροπής να τους χορηγηθεί η πιστοποίηση, ή οποτεδήποτε σε περίπτωση ουσιαστικών τροποποιήσεων των προτύπων ή των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την πρωτοβουλία EU Aid Volunteers.

Το Όραμά μας 
Ένας κόσμος χωρίς φτώχεια και αδικία, μέσα στον οποίο κάθε άτομο απολαμβάνει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια.